Jak powstała Dziewczęca Służba Maryjna?

    Zaczęło się w Tarnowie przed prawie 20-tu laty. W kręgu osób współpracujących z diecezjalnym Referatem Duszpasterstwa Młodzieży, które zbierały się, aby przygotować programy i pomoce na spotkania młodzieżowych grup apostolskich, powracała niby uparty refren myśl o potrzebie objęcia głębszą formacją także dziewcząt ze szkół podstawowych, które nie miały dotąd takiej – jak chłopcy należący do zespołów ministranckich – możliwości zdobycia przygotowania apostolskiego. A za nim przemawiały ważne racje religijne i pedagogiczne. Stwierdzono zgodnie, że dla harmonijnego rozwoju osobowości ludzkiej i chrześcijańskiej trzeba dać dziewczętom więcej treści i przeżyć religijnych w ramach zajęć poza katechizacją w grupach elitarnych, i to nie dopiero w wieku młodzieńczym, a o wiele wcześniej, kiedy brud moralny jeszcze nie wtargnął i nie opanował wrażliwej duszy dziecka. Zadanie trudne, delikatne, a do tego bardzo ważne i pilne dla umocnienia polskiej rodziny i wiary w naszych parafiach. Panowało od początku przeświadczenie, że wychowanie dziewcząt powinno być wychowaniem maryjnym, że Matce Bożej trzeba to dzieło oddać w ręce, by pod Jej opieką dokonywał się zasiew, wzrost i zbieranie plonów. Powoli kształtowała się koncepcja i program formacji, powstawały ramy organizacyjne. Ułożono wstępny plan pracy, w którym postanowiono:

  • sprawę tworzenia grup dziewczęcych w parafiach powierzyć, siostrom zakonnym.
  • tam, gdzie nie ma sióstr, zlecić ją starszym dziewczętom, animatorkom.
  • prowadzić systematyczne szkolenia i kursy formacyjne.
  • przygotować pomoce z gotowymi konspektami spotkań.

     I tak zaczęło kiełkować dzieło. Znalazły się chętne siostry dziewczęta i panie. Były kursy – każdego roku kilka. Pojawiały się i pomoce. A Matce Bożej zapewne przypadła do Serca Dziewczęca Służba Maryjna, gdyż liczba członków ustawiczne rosła. Zorganizowana w 1982 roku pierwsza Pielgrzymka DSM w Tuchowie była prezentacją biało-niebieskich strojów piosenek i recytacji. Przybyły grupy z rożnych stron diecezji, niektóre pieszo. Liczba uczestniczek i obraz pracy przewodniczek DSM były dla obecnych bardzo radosnym i wzruszającym zaskoczeniem.
     Odtąd co roku, w maju, odbywały się spotkania pielgrzymkowe w jednym z sanktuariów maryjnych diecezji. Były one podsumowaniem całorocznej pracy zespołów.
     Kształtowanie właściwych postaw w życiu dziewcząt i praca apostolska o szczególnym charakterze maryjnym realizowane na spotkaniach grupy, mają oddziaływać na dom rodzinny i dalsze środowisko oraz być sposobem przeciwstawienia się powodzi zła i zagrożeniu dziecięcych dusz ze strony współczesnego pogaństwa. To jest pomoc dla dziewcząt, które tak bardzo zatracają swoją dziewczęcość, a często i godność. To również zapobieganie moralnej swobodzie obyczajowej, a uczenie ukochania domu i życia rodzinnego, poświęcenia dla innych, szlachetności, prawdziwej radości i ewangelicznych zasad życia.


Nazwa

     Zawiera ona najkrótszą syntezę przyjętego programu.

  • Dziewczęca – świadomie i wbrew modnej dziś i wszechobecnej koedukacji, chcemy prowadzić pracę z dziewczętami mając na uwadze szczególnie te potrzeby, które wynikają z faktu, że są kobietami ”in stafu fieri”, czyli na tym etapie, kiedy kobiecość w nich dopiero budzi się i rozwija. Chcemy pomóc im zarówno w odkryciu właściwego obrazu ideału dziewczyny i kobiety chrześcijańskiej, jak i w trudnej pracy nad kształtowaniem swej osobowości zgodnie z jego wymaganiami. Do naszych grup mogą należeć dziewczęta w wieku od 9 do 16 lat. Starsze dziewczęta po przebyciu odpowiednich kursów, stają się przewodniczkami grup.
  • Służba – określenie to mówi o celu istnienia grupy. Jest nim najogólniej mówiąc służba, czyli działanie dla czyjegoś dobra, poświęcenie sił, praca dla jakiejś sprawy czy idei. Służyć, to znaczy także ”być do czyjejś dyspozycji, być komuś w czymś użytecznym” (po’. Słownik języka polskiego, T. III, s.262, Warszawa 1981). Inspirację do kształtowania takiej postawy można czerpać zarówno z życia świeckiego, w którym pewne ważne zawody nazywa się służbą (służba zdrowia, służba wojskowa, itp . ), jak prze de wszystkim ze źródeł religijnych. Sam Chrystus, Syn Boży, nazywany przez Proroków Starego Testamentu ”Sługą Jahwe”, przyszedł, aby służyć i polecił Apostołom, by byli sługami wszystkich. Szczególnie bliskim i zawsze aktualnym ideałem służby jest dla dziewcząt Maryja. Dlatego przyjęta nazwa zawiera przymiotnik ”maryjna”.
  • Maryjna – Dziewica z Nazaretu powiedziała przy Zwiastowaniu, że jest i pragnie być Zawsze służebnicą Pańską. W czasie swego ziemskiego życia służyła Chrystusowi, pomagała Apostołom i pierwszym gminom chrześcijańskim. Teraz służy Kościołowi jako jego najlepsza Matka.

Symbol

     Graficzne streszczenie ideologii Dziewczęcej Służby Maryjnej zawiera znaczek, który jest umieszczony na dyplomikach i może być noszony przez dziewczęta.
     Na niebieskim tle znajduje się stylizowana biała lilia. Wyrasta ona jakby ze złotego półksiężyca. Środkowa cześć łodyżki tworzy krzyż. Górna cześć z kwiatem przechodzi przez złotą koronę. W symbole te wpisane są litery DSM. Symbolika znaczka jest prosta i nie wymaga szerszych wyjaśnień. Kolor biały i lilia to symbole niepokalanego poczęcia, dziewictwa Maryi i nieskalanej czystości Jej duszy. Kolor złoty i korona to znak Jej godności królewskiej . Krzyż powszechnie przyjęty znak Chrystusa może być bliżej wyjaśniany jako przypomnienie udziału Maryi w ofierze Boskiego Syna, dzięki której stała się naszą Wspołodkupicielką. Wreszcie kolor niebieski oznaczający niewinność przypomina przywilej Wniebowzięcia Maryi.

Uczestnictwo wyróżnieniem i nagrodą

    Uczestnictwo w grupie DSM powinno być wyróżnieniem i nagrodą dla tych dziewcząt, które regularnie uczęszczająca katechizację i w ogóle odznaczają się wzorową postawą religijną. Nie jest to, jak wiadomo, równoznaczne z większymi zdolnościami, chociaż w praktyce grupy nasze mają na celu gromadzić raczej dziewczęta zdolniejsze i pilniejsze, które dobrze sobie radzą obowiązkami szkolnymi i dzięki temu mogą więcej czasu poświęcić na inne zajęcia. Można będzie przyjmować także dziewczęta mniej zdolne i posiadające pewne braki w wychowaniu religijny- czy ogólnym, ale pełne dobrej woli. Grupa DSM może być dla nich wyjątkową szansą uzupełnienia tych braków. Jednak takich dziewcząt nie może być wiele w grupie, zwłaszcza takiej, która dopiero się tworzy, gdyż ich negatywny wpływ mógłby zdominować pozytywne oddziaływanie wzorowych jednostek.


Wiek

     Przyjmujemy przede wszystkim dziewczęta z klasy trzeciej, najlepiej na początku roku szkolnego. Dzieci po Pierwszej Komunii Św. są szczególnie chłonne i wyczulone na sprawy wiary i zwykle z radością i entuzjazmem włączają się w tę pracę. Względy pedagogiczne przemawiają za tym, aby nie łączyć w tej samej grupie dziewcząt o zbyt dużej rozpiętości wieku. Nie należy także mieszać początkujących z tymi, które należą juz dłużej. Dziewczęta powinny należeć do grupy maryjnej do końca gimnazjum. Kiedy przejdą do szkoły średniej, powinny wpisać się do stowarzyszeń lub młodzieżowych grup apostolskich. W grupach maryjnych pozostaną te, które będą chciały pełnić funkcję przewodniczki.