Akcja „zielona segregacja”

REGULAMIN
AKCJA ZIELONA SEGREGACJA
1. Regulamin określa zasady prowadzenia akcji ekologicznej dotyczącej wymiany makulatury  na sadzonki roślin, której celem jest propagowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz recyklingu.
2. Organizatorem akcji jest Klub Sportowy Jakub, zwany dalej „Organizatorem”.
3. Akcja organizowana jest w dniu 16.07.2022 r. (sobota) w godz. 9:00 – 16:00.
4. Miejsce organizowania wymiany makulatury – parking, pl. Św. Jakuba w Brzesku.
5. Uprawnionymi do otrzymania sadzonek są osoby, które w wyznaczonym terminie i miejscu dostarczą makulaturę, w co najmniej w ilości wskazanej w pkt. 6.
6. Za każde 5 kg oddanej makulatury uczestnik akcji otrzyma  1. sadzonkę roślin.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru rodzaju sadzonek wydawanych podczas akcji.
8.Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia akcji ze względu na wyczerpanie ilości sadzonek przeznaczonych do wydania podczas akcji.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia odpadów nieobjętych akcją.
10. Udział w akcji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.